Media Anime Manga OVA Merchandise Characters Yakumo Yurakutei Yotaro Yurakutei Matsuda Konatsu Miyokichi Sukeroku Kyoji's Boss Music Usurahi Shinjuu Kawa, Taredoki Kouta Universe Rakugo Kouta Dodoitsu Kyogen Rakugo Association Community Recent blog posts Forum Affiliates Admins Animanga Hub